ეკონომიკა

ყოველთვიური საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი

«Экономика» - Ежемесячный международный рецензируемый и реферируемый научный журнал

“ECONOMICS” - Monthly International reviewed and refereed scientific journal


ჟურნალი გამოდის 1918 წლიდან

Журнал публикуется с 1918 года

Journal published since 1918